Rio ’79 Interzonal – The Swedish POV

The following is an excerpt from archived issue of “Tidskrift för Schack”, the Swedish chess magazine:

http://www.schack.se/tfs/

First the Google translation:


Gunnar Johansson

Interzone In Rio

Exciting final round: Petrosjan, Portisch, Hübner on.

It is the intention this time we do not have any “FortSchrittabelle” ie. <round-by-round position, for the final rounds. Such would be
misleading for two reasons. First, the entire tournament
through a variety of break it ahrt when impossible to get an overview. Not
least force the state before the last round The second reason we have
inlottningen who became follows – ie.the first got partially redone
since the Soviet delegation protested:

1.G.Garcia, Cuba 2nd J. Sunye, Brazil third H. Harandi, Iran
4th J. Balashov, the Soviet 5th T. Petrosjan, ditto 6. E Mecking, Brazil
7. J Herbert, Canada 8. L. Portisch, Hungary 9.D. Velimirovic, Yugoslavia
10th L. Bronstein, Argentina 11. S. Kagan, Israel 12. L. Shamkovich USA
13. E. Torre, the Philippines 14. R. Hübner, West Germany
15. B. Ivkov, Yugoslavia 16. J. Smejkal, Czechoslovakia
17. G. Sax, Hungary 18. R. Vague Nian, the Soviet 19. J. Timman, Holland

Apparently a bag of the sort that is usually mixed at the
interzonturneringar which of course takes both the geography and the FIDE / ELO should have its 8 parts “super grandmaster”, 6 parts “ordinary” and 5 share “Others”. Shamkovich is the same man who we wrote Sjamkovitj before he and Lein via Israel went off to the U.S.. Bronstein contrast not Bronstein, if you understand me correctly. The initial match. David B. had to stay home; he has a hard nowadays to get through the amount by Soviet qualifiers. Though certainly was and another at home fooled when you got to read that Bronstein started with two ones ….

Tabellet limped thus initially when FIDE really against the rules
sounded organizing country Jaime Sunye, a hitherto unnoticed pretty 22 year old, go unnoticed 22-year-old, go in as the 19th man. It is difficult to get organizers to tournaments of this size Sordi along, it is difficult for intending organizers to attract sponsors. It was made quite substantial sums when only a few weeks remained. But they failed to find a giant sponsor to. But then would Mecking be with. Mecking, of course, would himself have a substantial amount of money. He got out 1/3-del when he signed the contract, 1/3-del when he started the tournament. The last 1/3-delen he would get
when he finished the tournament.

The tournament got underway, Mecking played a draw against Ivkov in the 1st round, but farmer came in as black against Smejkal in the two: a Whereupon Mecking on medication orders breaking tournament …

Was it a scam from start to finish to get the tournament in port?
To Mecking was seriously ill it was well widely recognized. But now his condition have improved so that he even would join in and play on the World Cup …

 


 

And here is the original Swedish text:

 

Gunnar Johansson

Interzon I Rio

Spännande slutrond: Petrosjan, Portisch, Hübner vidare.

Det är med avsikt vi denna gång inte har någon “FortSchrittabelle”,
dvs. rond-för-rond-ställning, för slutronderna. En sådan skulle vara
vilseledande av två skäl. För det första gjorde hela turneringen
igenom en mängd avbrott det ahrt när omöjligt att få överblick. Inte
minst gällde det läget inför sista ronden Det andra skälet har vi i
inlottningen som blev som följer – dvs. den fick först delvis göras om
sedan den sovjetiska delegationen protesterat:

1.G. Garcia, Cuba 2. J. Sunye, Brasilien 3. H. Harandi, Iran
4. J. Balasjov, Sovjet 5. T. Petrosjan, d:o 6. E Mecking, Brasilien
7. J Herbert, Canada 8. L. Portisch, Ungern 9. D. Velimirovic, Jugoslavien
10. L. Bronstein, Argentina 11. S. Kagan, Israel 12. L. Shamkovich USA
13. E. Torre, Fillippinerna 14. R. Hübner, Västtyskland
15. B. Ivkov, Jugoslavien 16. J. Smejkal, Tjeckslovakien
17. G. Sax, Ungern 18. R. Vaganian, Sovjet 19. J. Timman, Holland

Som synes en kompott av den sort som brukar blandas till vid
interzonturneringar där ju bâde geografin och FIDE/ELO ska ha
sitt: 8 delar “superstormästare”, 6 delar “vanliga” och 5 dela
“övriga”. Shamkovich är samme man som vi skrev Sjamkovitj innan
han och Lein via Israel stack iväg till USA. Bronstein är däremot
inte Bronstein, om ni förstår mig rätt. Initialen stämmer. David B.
fick stanna hemma; han har svårt numera att klara sig igenom mängden
av sovjetiska kvalificeringar. Fast visst blev och annan här hemma
lurad när man fick läsa att Bronstein inlett med tvä ettor….

Tabellet haltade alltså från början då FIDE egentligen mot reglerna
lät arrangörslandets Jaime Sunye, en dittills ganska obemärkt 22-åring,
gå obemärkt 22-åring, gå in som 19:e man. Det är svårt att få arrangörer
till turneringar av den här storleksordingen, det är svårt för hugade
arrangörer att locka sponsorer. Det fattades ganska avsevärda summor
när bara några veckor återstod. Men så lyckades man hitta en jättesponsor
till. Men då skulle Mecking vara med. Mecking, skulle förstås själv få
en större summa pengar. Han fick ut 1/3-del när han skrev på kontraktet,
1/3-del när han startade turneringen. Den sista 1/3-delen skulle han få
när han slutfört turneringen.

Turneringen kom i gång, Mecking spelade remi mot Ivkov i 1:a ronden, men kom bonde under som svart mot Smejkal i den 2:a. Varefter Mecking på läkarorder bryter turneringen…

Var det en bluff från början till slut för att få turneringen i hamn?
Att mecking var allvarligt sjuk det var väl allmānt bekant. Men nu skulle hans tillstånd ha förbättras så att han t.o.m. skulle vara med och spela om VM…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s